Motoopiekun.pl
Regulamin strony

§1 Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
Właściciel –Firma Motoopiekun.pl – Mariusz Błaszczak – z siedzibą: ul. Słoneczna 39, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną http://www.motoopiekun.pl.
Dane kontaktowe
a) Adres:
Motoopiekun.pl
ul. Słoneczna 39, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
b) tel. 503 127 475
c) email motoopiekunpl@gmail.com

§2 Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Właściciel udostępnieni w Serwisie jego nową wersję.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Właściciela zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, może on uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 3 Wymagania techniczne

Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
połączenie z siecią Internet,
aktualna przeglądarka internetowa
włączona obsługa Cookies i Java Script
W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Właściciel nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§ 4 Polityka prywatności i pliki cookies

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela. W szczególności mowa tu o wykorzystaniu danych przekazanych przez formularz kontaktowy w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na przesłane zapytanie lub przedstawienia oferty handlowej jeśli o nią wyraźnie prosił.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
żądania od Właściciela dostępu do Państwa danych osobowych,
żądania od Właściciela sprostowania Państwa danych osobowych,
żądania od Właściciela usunięcia Państwa danych osobowych,
żądania od Właściciela ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
przenoszenia Państwa danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres Właściciela lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: motoopiekunpl@gmail.com
Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Właściciel zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są przekazywane ani gromadzone przez Serwis automatycznie.

Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączających używanie plików cookies i akceptację instalowania tych plików po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

§ 5 Własność intelektualna

Właściciel oświadcza, że treści i multimedia zawarte w Serwisie są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Właściciela, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W serwisie wykorzystano materiały na licencji CreativeCommon następujących pochodzące z serwisów:
1. https://www.freepik.com/
2. https://pixabay.com/

§ 6 Postanowienia końcowe

Właściciel ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.

Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

Właściciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują ogólne przepisy prawa.
Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Dojazd do naszego warsztatu

Odwiedź naszą stronę na facebooku.


Publikujemy na niej zawsze aktualne informacje o naszym warsztacie,
a także ciekawostki z branży motoryzacyjnej.

Nasi partnerzy

Starannie dobieramy naszych dostawców.
Dzięki temu jakość części zamiennych i środków eksploatacyjnych użytych do naprawy Twego auta jest zawsze na wysokim poziomie.